Kopfbanner EGS-Projekt
Suche


RSS-Feed

umweltschulen.de is recognized as a contribution to

Unesco-Dekade

PT

Skriv under på vår...
Erklæring til bedring av energieffektivitet på skoler

Ved å skrive under på denne erklæringen forplikter vi oss til en tydelig bedring av energieffektivitet i våre byer, kommuner og fylker.

Med denne erklæringen anerkjenner vi at:

  • energisparing og en best mulig utnyttelse av energien er de forteste, mest økologiske og billigste måter å sikre vår energiforsyning, å nå global energirettferdighet og klimavern, og å sikre varig økonomisk vekst på lang sikt på,
  • høyere energieffektivitet og tiltagende bruk av fornybare energikilder bidrar til å redusere miljøforurensning og til å bremse ned klimaendringen,
  • det er viktig å utveksle erfaringer, informasjoner og gode ideer til økning av energieffektiviteten og til utbygging av fornybare energier,
  • skoler bidrar på en avgjørende måte til bevissthetsgjøring for en bedring av energieffektivitet på et lokalt og globalt plan,
  • utdanning og sensibilisering for energieffektivitet både hos enkeltmennesket og de lokale aktørene er meget viktig og må styrkes.

Erklæringen skal oppfordre til handling og støtte aksjoner som er utrettet på en fornuftig og effektiv bruk av energi. På frivillig basis bestemmer seg undertegnede skoler for hvilke av de følgende fokustemaer de vil engasjere seg i:

  • Aktivisere elever i skoletimene til å utforske energispørsmål og dermed motivere dem til en mer effektiv energibruk,
  • utvikle metoder til måling og andre hjelpemidler for å kontrollere og optimere energieffektiviteten,
  • utvikle konsepter og strategier til en mer effektiv energibruk på egen skole,
  • utveklse erfaringer og informasjon om gode eksempler, aksjoner og teknologier som kan føre til en tydelig bedring av energieffektiviteten i skoler og kommuner,
  • støtte kommunepolitikken og lokale myndigheter i økningen av energieffektiviteten og utbygningen av fornybare energier.

Som en sammenfatning anerkjenner vi at energieffektivitet og fornybare energier er et viktig grunnlag for en varig utvikling fordi de bidrar til miljø- og klimavern, danner lokale arbeidsplasser og muliggjør økonomisk vekst, hjelper oss å sikre energiforsyningen, gjør oss uavhengige av energiprissvingninger og fremmer sosialt sammenhold og innovasjoner.


Stempel, dato, underskrift


Kunngjør offentlig at du har undertegnet denne erklæringen ved å registrere deg på websiden www.egs-project.eu/!

Støttet av det europeiske energiagentur

IEE Logo

Eneansvaret for innholdet i denne publikasjonen ligger hos forfatterne. Den gjenspeiler ikke n ødvendigvis den europeiske unions synspunkter. Den europeiske komisjonen tar ikke ansvar for bruken av informasjonen som inneholdes i den.

For mer informasjon ta kontakt med oss:

Prosjektledelse: Prof. Giorgio Pizzolato - prosjektkoordinator, Dr. Marco Devetta – prosjektleder, Liceo Scientifico Statale "N. Tron", Schio, Vicenza – Italia

Kontaktansvarlig for offentlighetsarbeid:

Umweltbüro Nord e.V. (Miljøkontor Nord), Tilman Langner, Tribseer Str. 28, 18439 Stralsund, Tyskland
E-post: tl@umweltschulen.de, hjemmeside: www.umweltschulen.de/

Website

www.egs-project.eu/

More related information in English:

More related information in German: